uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Filip Vrubel

náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Filip Vrubel

náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Filip Vrubel je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2008 byl zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví, kde mezi lety 2009 – 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv odpovědným za všechny regulatorní a dozorové agendy úřadu, kde setrval až do svého odchodu do mezinárodní advokátní kanceláře Deloitte Legal. Tam se zabýval právními službami a poradenstvím v oblasti farmaceutického práva, analýzami trhu a regulacemi v oblasti zdravotnictví. Jako člen multidisciplinárního Life Science & Healthcare týmu se zabýval různými odvětvími ovlivňujícími zdravotnický sektor, počínaje veřejnoprávními regulacemi, přes daňové konsekvence, až po problematiku finančních služeb, projektového řízení, due diligence a auditů. Od 1. března 2018 byl jmenován náměstkem ministra zdravotnictví. Na ministerstvu má na starosti mimo jiné legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eReceptem, koordinaci legislativní revize systému cen a úhrad léčiv a problematiku dostupnosti léčiv.