uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Filip Vrubel

náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Filip Vrubel

náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Filip Vrubel je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2008 byl zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví, kde mezi lety 2009 – 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv odpovědným za všechny regulatorní a dozorové agendy úřadu, kde setrval až do svého odchodu do mezinárodní advokátní kanceláře Deloitte Legal. Tam se zabýval právními službami a poradenstvím v oblasti farmaceutického práva, analýzami trhu a regulacemi v oblasti zdravotnictví. Jako člen multidisciplinárního Life Science & Healthcare týmu se zabýval různými odvětvími ovlivňujícími zdravotnický sektor, počínaje veřejnoprávními regulacemi, přes daňové konsekvence, až po problematiku finančních služeb, projektového řízení, due diligence a auditů. Od 1. března 2018 byl jmenován náměstkem ministra zdravotnictví. Na ministerstvu má na starosti mimo jiné legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eReceptem, koordinaci legislativní revize systému cen a úhrad léčiv a problematiku dostupnosti léčiv.