uvádí...
14. kongres Pharma Profit, 21. 4. 2022, Aquapalace Hotel Prague

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko