uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko