uvádí...
16. kongres Pharma Profit, 28. 3. 2023, Aquapalace Hotel Prague

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D

Medical Advisor CZ/SK, Nestlé Česko